chrome hearts online parajumpers ehpcentre sognami.ca parajumper jacka online parajumpers womens outerwear parajumpers in uk

Amy - kosmetika a přípravky pro zdraví HTTP Status 404 - Page Not Found
Přidat do oblíbených Nastavit homepage

V nákupním košíku máte:

0 položek

v celkové ceně s DPH:

0,-
Nabídka produktů
Mohlo by vás zajímat

Platební metody

Klinické studie přípravku ArginMax®

Klinické studie přípravku ArginMax®


Úvod
Harmonický a bezproblémový sexuální život je základem celkové životní spokojenosti a partnerskéhosoužití. Erotika a sex je záležitostí párovou a je třeba ji tak brát i v širších souvislostech, neboť sesexuálními poruchami se potýkají muži i ženy. Až donedávna se odborníci soustředili především navývoj prostředků k řešení mužských sexuálních potíží. Záležitosti ženských dysfunkcí ležely stále naokraji zájmu a v pozadí. Je však potřeba vzít na zřetel, že k řešení problémů v lidské sexualitě jsouvždy dva – tedy klást větší důraz na párový přístup.
ArginMax® je přípravek posilující sexuální aktivity, který nabízí řešení pro obě pohlaví - pro muže ipro ženy. Každý produkt má specifické složení přizpůsobené potřebám muže nebo ženy, a tak nabízířešení problému pro celý pár.
ArginMax je potravinový doplněk, který na rozdíl od ostatních je podložen výsledky seriózníchvědeckých výzkumů, dokonce velmi dobře dokumentovaným dvojitým slepým pokusem u dostatečněreprezentativního vzorku mužů i žen. Kromě výrazného zlepšení sexuálních funkcí u muže prokazujívýsledky také příznivé ovlivnění libida a u žen pak zlepšení orgastické pohotovosti.


 

ArginMax pro muže
ArginMax pro muže je patentově chráněný potravinový doplněk zlepšující erekci a sexuálnívýkonnost mužů. Pokud je výrobek užíván dlouhodobě, pak dlouhodobě působí. Nenavozuje takpouze jednorázovou erekci, ale při pravidelném užívání přispívá k vytvoření rovnováhy v mužskémorganismu, která je potřebná pro správnou funkci orgánů. Proto se muži nemusejí obávat selhánív případě, že tabletu zapomenou užít. Působí na jejich sebedůvěru, která se projevuje i kvalitnějšímsexuálním výkonem.

Problémy mužů s erekcí
52 % mužů ve věku 40 – 70 let je postiženo mírnou, středně závažnou až těžkou formou erektilnídysfunkce. Každý desátý muž v tomto věkovém rozmezí trpí úplnou ztrátou erekce. Se stoupajícímvěkem těchto mužů přibývá, výjimkou ovšem nejsou ani mladí muži, kteří si v hektické době nedokážínajít čas na odpočinek. Hlavními problémy, se kterými se čeští muži potýkají, jsou:- neschopnost dosáhnout erekce a udržet si ji po celou dobu soulože,- nedostatečná sexuální výkonnost.
Firma The Daily Wellnes Company provedla různé metodické a klinické výzkumy pro produktArginMax v oblasti mužského a ženského sexuálního zdraví, aby tak zajistila vyšší spolehlivostpřípravku a také aby získala větší důvěru zákazníků. Společnost Simply You, s. r. o. – výrobceArginMaxu ve spolupráci s The Daily Wellnes Company Vám předkládá jednu klinickou studii, ve kterése zkoumal ArginMax pro muže.
Záměr klinické studie
Klinická studie zjišťovala účinky ArginMaxu na mužské sexuální zdraví a jeho vliv na zlepšenímužských sexuálních funkcí. Studie proběhla pod patronátem významných lékařů: Thomase Ito, MD,Assistant Professor of Urology (University of Hawaii School of Medicine), Kaye Kawahara, MDAssociate Professor of Medicine (University of Hawaii School of Medicine), Director of Bone MarrowTransplantation (Saint Francis Medical Center), Director of Cancer Research (Queen's MedicalCenter), Anuraga Dase, MD FACS, Assistant Professor of Surgery, Department of Urology, (AlbanyMedical College)

 Postup
Do klinické studie bylo zapojeno celkem 73 pacientů, z toho 25 mužů se účastnilo pilotní fáze a 48účastníků dvojitě zaslepené fáze kontrolované placebem. U 2. fáze studie byly kandidáty muži ve věku31 – 73 let, kteří se potýkali s různými formami sexuálních problémů. Byli přihlášeni na urologickéklinice, kde byli pozorováni po dobu 4 týdnů. 24 pacientů bylo účastno aktivní kúry a 24 na placebo.Skupina, která užívala ArginMax, byla ve věku od 41 do 73 let, průměrný věk v této skupině činil 60,5roku a věk skupiny užívající placebo se pohyboval v rozmezí 31-73 let a průměrný věk činil 61 let.K hodnocení výsledků této studie byl použit mezinárodní index pro určení sexuálních funkcí tzv.International Index of Erectile Function (IIEF).
V ArginMax skupině se vyskytovali čtyři pacienti s cukrovkou a sedm účastníků řešící problémys vysokým tlakem. Ve skupině užívající placebo figurovali tři diabetici a osm mužů s vysokým krevnímtlakem.

 


Výsledky (založené na ohodnocení podle IIEF)
• 87,5 % pacientů ve skupině užívající Arginmax oznámilo zlepšení schopnosti nabýt erekceběhem pohlavního styku, zatímco ve skupině užívající placebo došlo ke zlepšení u 22 %.
• 75 % pacientů ve skupině užívající Arginmax bylo celkově více spokojeno se svým sexuálnímživotem v porovnání s 20,8 % v placebo skupině.
Nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky jako bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, poruchy vize,výkyvy krevního tlaku, závratě nebo jiné nepříznivé účinky. Tím se potvrdila bezpečnost a účinnostpřípravku ArginMax pro muže.


Diskuse
Výsledky studie jsou shodné se zjištěními pilotní studie, kdy 25 mužů se sexuálními problémy byloumístěno na čtyřtýdenní kúru užívání Arginmaxu. V pilotní studii došlo ke zlepšení erekce u 88,9 %účastníků a u 75 % ke zlepšení jejich celkového sexuálního života.

 Složení ArginMaxu
L-arginin – (pro lidský organismus přirozená aminokyselina) je hlavní složkou preparátu ArginMax.Zvyšuje imunitu, citlivost T-lymfocytů vůči mitogenům, jeho protizánětlivý vliv je spojen s jehoschopností zvýšit koncentrace oxidu dusnatého, který má vasodilatační účinky. L-arginin rovněžstimuluje sekreci řady hormonů včetně somatotropního hormonu a inzulinu.
Korejský ženšen – (extrakt z kořene ženšenu pravého a pětilistého), efektivní činitel jehož účinek bylnedávno prokázán ve studii, které se účastnilo 90 pacientů, kteří byli pozorováni zhruba po dobu 3měsíců. Pacienti obdrželi buď placebo nebo ženšen. Ženšen byl prokazatelně nejúčinnější ze všechpodávaných preparátů.
Ginkgo biloba – (extrakt z listu jinanu dvoulaločného), prokazatelně zlepšuje mikrovaskulárnícirkulaci, což může z fyziologického hlediska mít velký vliv na tkáň topořivých těles.
B-komplex (B1, B2, B5, B6, B12) + A, C, E, kysela listová, niacinamid, biotin - vitamíny jsou velmidůležité pro funkci velkého množství enzymů a v energii metabolismu. Nízké hladiny folátů a vitamínůB6 mohou způsobit zvýšené riziko periferálních vaskulárních onemocnění, což může ústitk potenciální redukci erektilních funkcí.
Zinek - velmi důležitý minerál pro udržování lidských reproduktivních funkcí. Nízké hladiny zinku majívliv na sexuální problémy a jsou spojeny s impotencí u mužů. Nedostatek zinku při růstu má zanásledek nedostatečné vyvinutí pohlavních žláz.
Selen - je velmi důležitým prvkem pro tvorbu spermií a jejich pohyblivost. Bylo prokázáno, že selenmůže mít pozitivní vliv na pohyblivost spermií. Nedostatek selenu může mít za následek snížení počtuspermií a následně potom sterilitu a u žen neplodnost.

 


Účinky ArginMaxu pro muže
• zlepšuje erekci
• zintenzivňuje sexuální prožitek
• zvyšuje fyzickou zdatnost
• navrací a zkvalitňuje sexuální prožitek
• zvyšuje spokojenost se sexuálním životem
• podporuje plodnost
• má příznivý ochranný účinek na srdce a cévy
• lépe prokrvuje svaly a kavernózní tělesa
• zlepšuje soustředění, myšlení a pamatování


Závěr
Na základě výsledků studie bylo zjištěno, že potravinový doplněk ArginMax pro muže má významněpříznivý vliv na mužské sexuální zdraví a prokázal jeho důležitost v této oblasti.

 ArginMax pro ženy

 


ArginMax pro ženy je patentově chráněný potravinový doplněk, který zvyšuje sexuální touhu azintenzivňuje a zkvalitňuje sexuální prožitek, čímž činí intimní život daleko příjemnějším. Vitamíny aminerály jsou zkombinovány tak, aby vyhovovaly požadavkům ženského těla. ArginMax pro ženy jeurčen ženám, které si přejí navrátit svému sexuálnímu prožívání dostatečnou intenzitu a kvalitu.

Ženské sexuální problémy
V životě ženy jsou období, kdy se necítí fyzicky ani psychicky nejlépe, a to se odráží i v jejímsexuálním životě. Lékaři odhadují, že asi 43 % žen trpí některou sexuální dysfunkcí. Ženy trápípředevším:
- nedostatek sexuální touhy
- malá vzrušivost
- málo intenzivní prožitek


Firma The Daily Wellnes Company provedla různé metodické a klinické výzkumy pro produktArginMax v oblasti mužského a ženského sexuálního zdraví, aby tak zajistila vyšší spolehlivostpřípravku a také aby získala větší důvěru zákazníků. Výrobce ArginMaxu společnost Simply You vespolupráci s The Daily Wellnes Company vám předkládá jednu z klinických studií zaměřenou naženskou sexualitu.

Záměr klinické studie
Klinická studie zjišťovala účinky ArginMaxu na ženské sexuální zdraví a jeho vliv na zlepšeníženských sexuálních funkcí. Studie proběhla pod patronátem významných lékařů a její výsledky bylypublikovány v říjnovém-prosincovém vydání Journal of Sex and Marital Therapy (svazek 27, vydání5). Podle Mary Lake Polan, MD, PhD, profesorky a předsedkyně oddělení gynekologie a porodnictvíve Stanford Univesity School of Medicine, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie zjistilacelkové zlepšení sexuálního života žen.

 Postup
Klinické studie se účastnilo 93 žen ve věku 22 – 71 let s různými sexuálními dysfunkcemi. Bylyrozděleny do dvou skupin. Jedna skupina užívala ArginMax a druhá placebo. ArginMax užívalo 46 ženve věku 24 – 71 let, průměrný věk činil 44,5 let. Ve skupině placebo bylo 47 žen ve věku 22 – 68 let,průměrný věk byl 41 let. Z 93 žen bylo 58 premenopauzálních, 16 perimenopauzálních a 19 žen bylov postmenopauze. Ženy užívaly tablety po dobu čtyř týdnů, aniž by věděly, které z nich užívajíArginMax a které placebo. Po celou dobu byly lékařsky sledovány. K hodnocení výsledků této dvojitězaslepené placebem kontrolované studie byl použit mezinárodní index pro určení sexuálních funkcítzv. Female Sexual Function Index (FSFI), který určuje stupeň sexuální aktivity před čtyřtýdenní studiía po ní

 


.Výsledky (založené na ohodnocení podle FSFI)
• 70,6 % žen ve skupině užívající ArginMax oznámilo zvýšení sexuální touhy, zatímco ve skupiněužívající placebo došlo ke zvýšení u 41,9 %, (p < 0,01)
• 73,5 % žen ve skupině užívající ArginMax oznámilo zlepšení spokojenosti s jejich sexuálnímživotem, zatímco ve skupině užívající placebo došlo ke zlepšení u 37,2 % (p < 0,01)
• 61,8 % žen ve skupině užívající ArginMax oznámilo zkvalitnění sexuálního vztahu s partnerem,zatímco ve skupině užívající placebo došlo ke zlepšení u 34,9 %, (p < 0,01)
• 47,1 % žen ve skupině užívající ArginMax oznámilo zvýšení frekvence orgasmu, zatímco veskupině užívající placebo 30,2% (p < 0,07)
• 52,9 % žen ve skupině užívající ArginMax oznámilo citlivější klitoridální dráždivost, zatímco veskupině užívající placebo 34,9%, (p < 0,06)
Nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky ve změnách krevního tlaku, žádné stížnosti na bolestihlavy, nauseu, gastrointestinální potíže nebo jakékoliv kardiovaskulární komplikace. V jednotlivýchvěkových skupinách ženy nebyly zaznamenány žádné signifikantní rozdíly v účinku preparátu.


 

Složení ArginMaxu pro ženy
ArginMax pro ženy se skládá z vysoce standardizovaných botanických extraktů, mezi něž patří prolidský organismus přirozená aminokyselina L-arginin, extrakt z jinanu dvoulaločného (gingko biloba),extrakt z kořene ženšenu pravého a dále pak významné denní dávky 11 vitamínů (A, E, C, B1, B2, B5,B6, B12, kyseliny listové, niacinamidu, biotinu), vápníku, zinku a železa.

Účinky ArginMaxu pro ženy
• zvyšuje sexuální touhu
• přispívá k vyšší frekvenci pohlavního styku
• zvyšuje spokojenost se sexuálním životem
• má příznivý ochranný účinek na srdce a cévy
• lépe prokrvuje ženské zevní pohlavní orgány
• lépe prokrvuje kůži (kůže je lépe vyživována)
• koncentruje soustředění, myšlení a pamatování


Závěr
Na základě výsledků studie bylo zjištěno, že potravinový doplněk ArginMax pro ženy příznivě ovlivňuježenské sexuální zdraví. Ingredience použité v ArginMaxu mají dlouhou historii užívání a jsouprokazatelně bezpečné. Jsou kombinovány přesně tak, aby vyhovovaly potřebám ženského těla.


Akční nabídka
Nejprodávanější

www.amy.cz - léčebná kosmetika